+420 602  167 766


T

JAF-LIPNO spol. s r.o.

IČO: 49060201   DIČ: CZ 49060201Obchodní a storno podmínky 

1. Smluvní vztah

Vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem rekreačního areálu JAF-LIPNO na Lojzových Pasekách, kterým je JAF-LIPNO s.r.o., IČ: 49060201(dále jen provozovatel) a zákazníky, kteří využívají ubytování a dalších služeb (dále jen služby) provozovatele (dále jen zákazník), se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Provozovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami. Zákazník při vytvoření rezervace dává souhlas se zpracováním osobních dat ke zpracování rezervace a poskytování nabídky služeb provozovatele. 


2. Rezervace - ceny a sjednané služby

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace ve formě emailu, voucheru (poukazu) nebo faktuře (dále jen potvrzení rezervace). Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem. Provozovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky služeb. Takovéto změny je provozovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za služby. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady. 


3. Rezervace - záloha a doplatek

Výše zálohy objednaných služeb je 3000 Kč z celkové ceny. Záloha je splatná do 14 dnů od zaslání potvrzení rezervace. Záloha se považuje zaplacená dnem připsání na účet provozovatele. V případě nezaplacení zálohy do termínu splatnosti má provozovatel právo zrušit rezervaci zákazníka. Doplatek ceny za služby bude uhrazen nejpozději 30 dnů před začátkem využívání služeb. Výše zálohy může být ve vyjímečných případech změněna na základě dohody zákazníka a provozovatele. Záloha je nevratná.


4. Rezervace - zrušení služeb zákazníkem, změna

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s provozovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení služeb vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická). Rozhodující pro určení doby zrušení služeb je datum a čas doručení písemného oznámení nebo emailu. 

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:
Do 30 dnů před příjezdem bez stornopoplatků

29 -14 dnů před příjezdem 50% ceny objednaných služeb
14 - 0 dnů před příjezdem 100% ceny objednaných služeb

Na úhradu storno poplatků je hotel oprávněn použít zaplacenou zálohu. Provozovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem provozovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Pokud odstoupí zákazník od smlouvy z výše uvedených důvodů vyúčtuje mu provozovatel pouze případné skutečně vzniklé náklady. Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede provozovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna. 


5. Rezervace - zrušení služeb ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn služby zrušit, je-li uskutečnění služeb ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení služeb je provozovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady. 


6. Ubytovací podmínky

Provozovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Provozovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. 


7. Platební podmínky

Ubytování a další objednané služby zákazníkem se platí 30dnů před příjezdem. Správní poplatky se platí v hotovosti. Nepřijímáme platební karty. Po zaplacení obdrží zákazník potvrzení o platbě s rozsahem smluvně sjednaných služeb. 

8. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. 

9. Pojištění

Zákazníci po dobu využívání nejsou pojištěni. 

10. Platnost

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2015 a účinnosti nabývají v okamžiku objednání služeb zákazníkem. 

Toto je výchozí obsah komponenty „Text“